Sửa lỗi mysql tự động tắt.

Submitted by matmavang on T2, 03/07/2016 - 08:17